Competitiereglement

 

Competitie reglement HSV Caïssa
 
 
 
1. Algemeen.
 
1. Dit reglement is van toepassing op de interne competitie van de Hoornse Schaakvereniging Caïssa.
2. Dit reglement is van toepassing op de interne competitie vanaf het seizoen 2009/2010. Alle voorgaande versies zijn met ingang van inwerkingtreding van dit reglement vervallen.

3. Gespeeld wordt het schaakspel volgens de officiële regels van de FIDE tenzij in dit reglement hiervan wordt afgeweken.

4. Wijziging van dit reglement kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

5. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider, met inachtneming van de beroepsmogelijkheid als omschreven in artikel 12.

6. Waar in dit reglement van "hij", "hem" of "zijn" wordt gesproken kan met evenveel recht "zij" of "haar" worden gelezen.

 
2. Begrippen.
 
· Indeler.
De functionaris die onder verantwoordelijkheid van de competitieleider voor elke clubavond de indeling bepaalt.

· Kleursaldo.
Het aantal keer dat een speler met wit gespeeld heeft, verminderd met het aantal keer dat hij met zwart gespeeld heeft.

· TPR.
Toernooi prestatie rating.

· Waarde, Waardering.
De hoeveelheid punten die een speler waard is.

· Waarderingslijst.
De ranglijst aan de hand waarvan de waardepunten van de spelers worden bepaald.

· Wedstrijdleider.
Het door de algemene ledenvergadering benoemde lid van het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de interne en externe competitie.

 
3. Speellocatie en tijdstip.
 
1. Alle partijen worden afgewerkt op de clubavond van de club en in de door de algemene ledenvergadering aangewezen locatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer de gebruikelijke locatie niet beschikbaar is en er door het bestuur een vervangende locatie gevonden is, in welk geval alle partijen in deze vervangende locatie worden afgewerkt.

De speellocatie is De Huesmolen in Hoorn.

2. Het is niet toegestaan partijen op een andere locatie of een andere avond te spelen. Ook het inhalen van partijen is op deze wijze niet mogelijk.

3. De interne competitie wordt gespeeld op dinsdag. De eerste ronde vindt plaats op de eerste gelegenheid in september vanaf 20:00. De laatste clubavond wordt gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen avond in april.

4. Op alle clubavonden tussen de eerste en de laatste avond wordt er gespeeld met uitzondering van:
a. Sinterklaasavond (5 december), Kerstavond, Eerste en tweede Kerstdag, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag en Koninginnedag.
b. Dagen waarop het grand-prix toernooi of het snelschaaktoernooi plaatsvindt.
c. Avonden waarop het clublokaal niet beschikbaar is en ook geen vervangende locatie geregeld kan worden.
d. Andere door het bestuur aangewezen avonden.
5. De in punt c en d bedoelde avonden worden door het bestuur tijdig en tenminste veertien dagen van te voren aangekondigd, tenzij de situatie dit onmogelijk maakt.

 
4. Aanwezigheid.
 
1. Partijen vangen aan om 20.00 uur.
 

2. Wanneer een speler om 20:30 uur niet aanwezig is, en geen bericht aan de indeler heeft gedaan van later komen, verliest die speler het recht op het spelen van een partij. Zijn tegenstander kan door de indeler worden ingedeeld tegen een andere speler. Wanneer twee of meer spelers geen partij hebben om 20:30 uur, als gevolg van het niet op komen dagen van een speler of als gevolg van een bye, dan paart de indeler handmatig zoveel mogelijk van hen alsnog.

 
 3. Wanneer een speler een uur of meer na het aanvangstijdstip arriveert in de speelzaal heeft deze de partij reglementair verloren. Hij krijgt een "afwezig zonder bericht". Wanneer een speler tussen 20:30 en 21:00 op komt dagen en als gevolg van punt 2 zijn indeling heeft verloren, krijgt hij een "afwezig met bericht".

4. Wie niet aanwezig kan zijn op een bepaalde speelavond dient hiervan bericht te doen aan de indeler. Deze berichtgeving dient te geschieden voor 18:00 uur op de speeldatum. Wanneer een speler niet aanwezig kan zijn vanwege bondsverplichtingen of bekerverplichting rust de taak van afmelding bij de teamleider van het betreffende bondsteam.

5. Wanneer een speler afwezig is zonder kennisgeving mag de indeler zich het recht voorbehouden deze in volgende ronden niet meer in te delen.

 
5. Speelsysteem.
 
1. De competitie wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.

2. De waardering en de indeling vinden plaats op grond van het waarderingscijfer. Voor de bepaling van het waardecijfer wordt verwezen naar artikel 9.

3. De hoogst gewaardeerde speler en de op één na hoogst gewaardeerde speler hebben een waardecijfer van 110. De twee volgende spelers hebben een waardecijfer van 109. Elke volgende speler heeft een waarde die 1 lager ligt dan de waarde van de speler die twee posities boven hem staat in de waarderingslijst.

4. Per seizoen kunnen dezelfde spelers maximaal twee maal tegen elkaar uitkomen. Tussen deze twee maal zitten tenminste 15 speelavonden (exclusief speelavonden waarop geen interne competitie gespeeld wordt). Een uitzondering is van toepassing voor de laatste 6 speelavonden. Dan zitten er tenminste 10 speelavonden tussen de twee ontmoetingen. Wanneer spelers twee keer tegen elkaar uitkomen in een seizoen zal elke speler één keer met wit en één keer met zwart spelen.

5. Partijen met een reglementaire uitslag tellen niet mee voor het bedoelde in punt 4, zowel met betrekking tot het maximale aantal onderlinge partijen als het aantal tussenliggende speelronden.

6. Het kleursaldo van een speler kan niet groter dan 2 of kleiner dan -2 zijn. Een speler kan niet vaker dan 2x achtereen met dezelfde kleur spelen.

7. Partijen met een reglementaire uitslag hebben geen invloed op het kleursaldo, of op het aantal keer dat een speler achterelkaar met dezelfde kleur gespeeld heeft.

8. Elke speler heeft ten hoogste één maal per seizoen een bye. De speler die een bye krijgt wordt door het lot aangewezen; dit kan ook geschieden door een door de indeler gebruikt betrouwbaar indelingsprogramma. Reglementaire overwinningen tellen ook als een bye. De 25 hoogst geklasseerde spelers in de ranglijst zijn vrijgesteld van de bye.
 
9. In afwijking van punt 1 worden de eerste drie ronden van de competitie niet volgens Keizer ingedeeld maar volgens het Zwitserse systeem op rating. Waarderingen worden in deze ronden niet gebruikt. In de eerste twee ronden wordt gebruikt gemaakt van acceleratie, wat inhoudt dat de spelers in de bovenste helft van de ratinglijst alleen voor indelingsdoeleinden een extra punt krijgen.  
 
6. Stand van de klok.
 
1. De zwartspeler mag bepalen aan welke kant van het bord de klok komt te staan.
2. In afwijking van het in punt 1 bepaalde mag een speler, die om fysieke redenen niet in staat is om de klok aan een willekeurige kant van het bord te bedienen, altijd kiezen aan welke kant de klok komt te staan. Kennen beide spelers een dergelijke beperking dan bepaalt de zwartspeler de kant van de klok.

3. In afwijking van het in de vorige punten bepaalde kan de wedstrijdleider de kant van de klok vaststellen. Hiermee dienen de spelers akkoord te gaan.

 
7. Speeltempo.
 
1. Het speeltempo bedraagt 1,5 uur per persoon voor de eerste 36 zetten. Na 36 zetten krijgt elke speler 15 minuten extra voor de rest van de partij.
2. Spelers die de leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hebben kunnen, in afwijking van punt 1, ervoor kiezen dat het speeltempo wordt vastgesteld op 1 uur per persoon voor de eerste 30 zetten, gevolgd door 15 minuten extra per speler voor de rest van de partij. Deze spelers dienen dit van te voren aan de tegenstander aan te geven.

3. Partijen kunnen niet worden afgebroken.

 
8. Scores en vergoedingen.
 
1. Een overwinning wordt beloond met het waardecijfer van de tegenstander.

2. Een remise wordt beloond met de helft van het waardecijfer van de tegenstander.

3. Een nederlaag wordt beloond met 0 punten.

4. Een afwezigheid, veroorzaakt door clubverplichtingen namens Caïssa – zoals bondswedstrijden, bekerwedstrijden en wedstrijden voor het West-Friese kampioenschap, of door bondsvergaderingen – op de speelavond wordt beloond met het eigen score percentage, vermeerderd met 15% vermenigvuldigd met het eigen waardecijfer. Deze vergoeding bedraagt echter nooit meer dan het eigen waardecijfer, en nooit minder dan 1/3 van het eigen waardecijfer.
5. Een afwezigheid, veroorzaakt door clubverplichtingen namens Caïssa als bedoeld in punt 4 op een andere avond dan de speelavond in dezelfde week als de speelavond wordt beloond met het eigen score percentage, vermenigvuldigd met het eigen waardecijfer. Deze vergoeding bedraagt echter nooit minder dan 1/3 van het eigen waardecijfer.

6. Een bye (oneven) wordt beloond met het eigen score percentage, vermeerderd met 15% vermenigvuldigd met het eigen waardecijfer. Deze vergoeding bedraagt echter nooit meer dan het eigen waardecijfer, en nooit minder dan 1/3 van het eigen waardecijfer.

7. Een afwezigheid, die tijdig is aangemeld bij de indeler, om andere redenen, wordt beloond met eigen score percentage, verminderd met 15% vermenigvuldigd met het eigen waardecijfer. Deze vergoeding bedraagt nooit minder dan 1/3 van het eigen waardecijfer, behoudens in gevallen als bedoeld in punt 8.
8. De in punt 7 bedoelde vergoeding wordt in een seizoen ten hoogste 5 keer toegekend en in maximaal 20% van het tot dusver gespeelde aantal ronden, waarbij dit aantal naar boven wordt afgerond. Wie meer dan 5 x of meer dan 20% een dergelijke afwezigheid heeft, wordt voor de volgende keren beloond met 0 punten. Wanneer men een 0 ontvangt op grond van het percentage, dan worden deze later met terugwerkende kracht teruggegeven wanneer het percentage afwezigheid onder de 20% terug is gebracht.
 
9. Een afwezigheid die niet of niet tijdig is afgemeld wordt beloond met 0 punten.

10. Na afloop van elke speelronde worden de waardecijfers herberekend. De scores die in voorgaande ronden zijn behaald worden vervolgens opnieuw vastgesteld aan de hand van de nieuwe waardecijfers.

11. Na afloop van de laatste ronde vindt een extra herwaarderingsslag plaats, zodat de gebeurtenissen uit de laatste ronde ook nog van toepassing kunnen zijn op de uiteindelijke waardes en de eindstand.

12. De totale score van een speler bedraagt de scores verzameld als gevolg van gespeelde partijen, afwezigheden en byes, vermeerderd met het eigen waardecijfer. Degene die aldus na afloop van de laatste speelronde en de laatste herwaardering de hoogste score heeft gehaald is clubkampioen.

 
9. Waardering.
 
1. Het waardecijfer van een speler wordt bepaald aan de hand van de ranglijst op grond van de totale waarderingen.

2. De totale waardering van een speler wordt bepaald uit de som van de waardes van diens partijen en afwezigheden, vermeerderd met de eigen waarde uit de vorige ronde, dan wel de waarde uit de startlijst in geval van de eerste ronde.

3. De waarde van een partij is dezelfde als de score van de partij.

4. De waarde van een afwezigheid is dezelfde als de score van een afwezigheid, met uitzondering van de in 8.8 bedoelde afwezigheden (meer dan 5x afwezig met bericht). In dat geval is de waarde het eigen waardecijfer vermenigvuldigd met het eigen percentage met een minimum van 40% en een maximum van 60%.

 
10. Terugtrekking.
 
1. Een speler die zich in de loop van de competitie terugtrekt wordt uit de stand verwijderd. Zijn gespeelde partijen worden omgezet in winst, remise en verlies afwezigheden voor zijn tegenstanders. Deze afwezigheden worden gewaardeerd tegen de waarde van de teruggetrokken speler na de ronde van diens laatste partij.

2. Een speler die zich tijdelijk terugtrekt blijft in de stand staan. Zijn waarde wordt volgens de gangbare methode bepaald – zie artikel 5.

 
11. Overige bepalingen.
 
1. Mobiele telefoons en buzzers mogen in de speelzaal niet aan staan en tijdens de partij niet gebruikt worden. Anders dan in de FIDE bepalingen wordt het afgaan van een mobieltje niet bestraft met een nul voor de eigenaar. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider aan een speler toestemming verlenen om een mobieltje aan te hebben staan.

2. Borden, stukken en klokken die primair aangewezen zijn voor bondswedstrijden en bekerwedstrijden mogen voor de interne competitie gebruikt worden wanneer er op die speelavond geen bonds- of bekerwedstrijd is, of wanneer er zulke spellen zijn overgebleven nadat alle bonds- en bekerpartijen van dergelijke spellen zijn voorzien.

 
12. Onenigheid en beroep.
 
1. Wanneer voor of tijdens een partij onenigheid ontstaat tussen de spelers over het verloop van de partij of de uitslag kan een speler de wedstrijdleider vragen om een beslissing te nemen. Hiervoor mag hij de klok stilzetten, om de wedstrijdleider te halen.

2. De wedstrijdleider kan terstond een beslissing nemen of besluiten de partij vooralsnog te laten voortzetten en op een later tijdstip een besluit nemen. In het laatste geval kan hij tijdens het verdere verloop van de partij, of meteen na afloop ervan een besluit nemen. Later dan dat kan niet.

3. Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider dient uiterlijk de vrijdag volgend op de beslissing van de wedstrijdleider te zijn ingediend bij het bestuur bij gebreke waarvan de beslissing van de wedstrijdleider onherroepelijk is. Beroep kan alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Het bestuur beslist binnen veertien dagen. Het besluit van het bestuur is bindend.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *