Gezamenlijke bestuursverklaring Caïssa/De Eenhoorn

De ledenvergaderingen van Caïssa en De Eenhoorn zijn accoord gegaan met de fusie en de nieuwe statuten. Het enige dat nog moet gebeuren is de keuze van een naam.

Zowel het bestuur van De Eenhoorn als van HSV Caïssa hebben tot hun genoegen geconstateerd, dat de keuze van de naam van de vereniging zoveel reacties heeft opgeleverd. Het kiezen van de naam brengt kennelijk veel te weeg.  Overduidelijk is, dat de vereniging leeft : een ieder draagt de vereniging een warm hart toe.

Zoals al in de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk is aangegeven, is een fusie niet zomaar iets : het is dan ook belangrijk, dat een ieder zich realiseert, dat beide verenigingen, met respectering van elkaars gerechtvaardigde belangen, in goed onderling overleg in de nieuwe vereniging moeten gaan samenwerken.

Daarbij past het niet, dat de een de ander probeert te overheersen : over en weer moet er een goed gevoel zijn van het nut en noodzaak van de fusie. Respect voor elkaars gerechtvaardigde belangen en verdraagzaamheid is daarbij onmiskenbaar een voorwaarde.

Indien de een de ander probeert te overheersen zonder dat het benodigde respect wordt opgebracht ligt een mislukking van een fusie op de loer.

Tijdens de ALV is uitdrukkelijk een beroep gedaan op het  gezonde verstand : kies bij een keuze voor de naam niet voor de naam Caïssa of De Eenhoorn : dat doet geen recht aan het benodigde respect voor de belangen van de ander.

Vandaar dat de besturen van Caïssa en De Eenhoorn u nogmaals oproepen op bij de keuze voor een naam niet voor de naam Caïssa of De Eenhoorn alleen te kiezen.

Tegen een combinatie van de namen of een andere naam bestaat geen bezwaar : de keuze is aan u : de ledenvergadering is nu eenmaal het hoogste orgaan van de vereniging, en ook dat gegeven moeten we met zijn allen respecteren.

De besturen van Caïssa en De Eenhoorn wensen u veel wijsheid toe bij uw besluit.